โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กองพุทธศาสนศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โทร. 053-184-849

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 27
สมาชิกล่าสุด: WebSuperAdm

วันนี้: 652
ขณะนี้: 1
ออนไลน์สูงสุด: 20
สูงสุดต่อวัน: 4506
เมื่อวาน: 804
เดือนนี้: 8148
ทั้งหมด: 2279889

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

BoonRuanG 6 สัปดาห์
WebSuperAdm249 สัปดาห์
พระอธิการเด่นชัย ภูริปญฺโญ259 สัปดาห์
พสิษฐ์ สุริยา283 สัปดาห์
topasuruzo289 สัปดาห์
วีระพงษ์295 สัปดาห์
baipuyuada296 สัปดาห์
พระอาวุธ สญฺญโต300 สัปดาห์
pipat306 สัปดาห์
prasit314 สัปดาห์
 
 

กฏระเบียบปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุด
ราชการของสถานศึกษา 2547

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางฉบับเต็ม


ออกมาแล้ว "ฉบับเต็ม" หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


 
 

ครูไทย


 
หนังสือราชการ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว.29 กพ. 2551)
 
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
บ่ายนี้มีคำตอบ "หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี วันที่ 24 มี.ค.51
แนะครูปรับตัวรับกฎประเมินใหม
ก.ค.ศ.เมินข้อเสนอรอง ผอ. ให้ครูเข้าแท่ง คศ.3 อัตโนมัต
ทุจริตลอกผลงานเลื่อนวิทยฐานะ พบ16ราย-เจอสอบวินัยร้ายแรง
"สมศ."ปรับบทบาทรับงานประเมินครู ส่งผลการเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดเกณฑ์คงสภาพวิทยฐานะ
 
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมิน

เตรียมรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : ตอนที่ 2
เตรียมรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : ตอนที่ 1
แบบฟอร์ม SAR [ ตัวอย่างที่ 1] [ ตัวอย่างที่ 2]
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
(Self Assessment Report) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
          - ส่วนหน้า
          - บทที่ ๑
          - บทที่ ๒
          - บทที่ ๓

 


 
 

Main Menu 

 
 

กลุ่ม ปส.ชร. 

 
 

สาระน่ารู้สำหรับครู 

 
 

SP 49 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน กพด 001 

(สรุปรายงาน) (แบบฟอร์ม กพด.001  แบบฟอร์ม ว.1_103 ม)

การรับเสด็จปี 2552
   ครั้งที่ 1 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา16/02/52
   ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 26/10/52
    - ภาพการรับเสด็จฯ
ปี 2553
   ครั้งที่ 1
    - โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  
 
 

พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ผู้สนับสนุนงบจัดทำ
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยา    พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดบุญเรือง   ตำบล ป่าก่อดำ   อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทร 053- 604271  สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
e-mail:  boonruangvittaya