โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กองพุทธศาสนศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โทร. 053-184-849

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 27
สมาชิกล่าสุด: WebSuperAdm

วันนี้: 569
ขณะนี้: 1
ออนไลน์สูงสุด: 20
สูงสุดต่อวัน: 4506
เมื่อวาน: 804
เดือนนี้: 8065
ทั้งหมด: 2279806

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

BoonRuanG 6 สัปดาห์
WebSuperAdm249 สัปดาห์
พระอธิการเด่นชัย ภูริปญฺโญ258 สัปดาห์
พสิษฐ์ สุริยา283 สัปดาห์
topasuruzo289 สัปดาห์
วีระพงษ์294 สัปดาห์
baipuyuada296 สัปดาห์
พระอาวุธ สญฺญโต300 สัปดาห์
pipat306 สัปดาห์
prasit314 สัปดาห์
 
 

กฏระเบียบปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุด
ราชการของสถานศึกษา 2547

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
 
 
 
 

แนะนำโรงเรียน 

 
 
ข้อมูลทั่วไป
    
ชื่อโรงเรียน : บุญเรืองวิทยา   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตั้งอยู่วัด :  วัดบุญเรือง    ำบล ป่าก่อดำ อำเภอ แม่ลาวจังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทรศั พท์ : 053-959370          โทรสาร :    053-959370       
E-mail :  boonrungvittaya            เว็บไซต์ : g6s19.debthai.net
 
ปรัชญาของโรงเรียน
          “ ปญฺญา     เธเนน   เสยฺโย”   ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

 

         รูปเทียนส่องแสงสว่างอยู่ตรงกลางดอกบัว
คำขวัญของโรงเรียน
       เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำพุทธศาสตร์

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

             อักษรย่อ บรว. หมายถึง โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
         เครื่องหมาย อุณาโรม   หมายถึง ดวงตาแห่งปัญญา
           รัศมีเหนืออุณาโรม   หมายถึง   ความรอบรู้

 

     สีประจำโรงเรียน

 

     สีชมพู 

 

     สีชมพู 

 

             อักษรย่อ บรว. หมายถึง โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
         เครื่องหมาย อุณาโรม   หมายถึง ดวงตาแห่งปัญญา
           รัศมีเหนืออุณาโรม   หมายถึง   ความรอบรู้

 

     สีประจำโรงเรียน

 

     สีชมพู 

 

     สีชมพู 

 
 
 

Main Menu 

 
 

กลุ่ม ปส.ชร. 

 
 

สาระน่ารู้สำหรับครู 

 
 

SP 49 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน กพด 001 

(สรุปรายงาน) (แบบฟอร์ม กพด.001  แบบฟอร์ม ว.1_103 ม)

การรับเสด็จปี 2552
   ครั้งที่ 1 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา16/02/52
   ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 26/10/52
    - ภาพการรับเสด็จฯ
ปี 2553
   ครั้งที่ 1
    - โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  
 
 

พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ผู้สนับสนุนงบจัดทำ
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยา    พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดบุญเรือง   ตำบล ป่าก่อดำ   อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทร 053- 604271  สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
e-mail:  boonruangvittaya