โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กองพุทธศาสนศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โทร. 053-184-849

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 27
สมาชิกล่าสุด: WebSuperAdm

วันนี้: 444
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 20
สูงสุดต่อวัน: 4506
เมื่อวาน: 793
เดือนนี้: 2250
ทั้งหมด: 2273991

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

BoonRuanG 5 สัปดาห์
WebSuperAdm248 สัปดาห์
พระอธิการเด่นชัย ภูริปญฺโญ257 สัปดาห์
พสิษฐ์ สุริยา281 สัปดาห์
topasuruzo288 สัปดาห์
วีระพงษ์293 สัปดาห์
baipuyuada295 สัปดาห์
พระอาวุธ สญฺญโต299 สัปดาห์
pipat305 สัปดาห์
prasit313 สัปดาห์
 
 

กฏระเบียบปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุด
ราชการของสถานศึกษา 2547

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
 
 
 
 

บุคลากร 

      
  
บุคลากร
    
   
   
พระครูสุนทรปภากร
วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ตำแหน่ง(พระสังฆาธิการ) : เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
 
   
พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ
วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานศึกษา
ตำแหน่ง(พระสังฆาธิการ) : รองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
 
 
 
 
  
      

เมนูย่อยของหน้านี้ 

 
 
 
 
 
 

Main Menu 

 
 

กลุ่ม ปส.ชร. 

 
 

สาระน่ารู้สำหรับครู 

 
 

SP 49 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน กพด 001 

(สรุปรายงาน) (แบบฟอร์ม กพด.001  แบบฟอร์ม ว.1_103 ม)

การรับเสด็จปี 2552
   ครั้งที่ 1 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา16/02/52
   ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 26/10/52
    - ภาพการรับเสด็จฯ
ปี 2553
   ครั้งที่ 1
    - โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  
 
 

พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ผู้สนับสนุนงบจัดทำ
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยา    พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดบุญเรือง   ตำบล ป่าก่อดำ   อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทร 053- 604271  สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
e-mail:  boonruangvittaya